Fair use policy

Maak je gebruik van VoIPMeister Compleet dan bel je voor een vast bedrag per maand naar nationale vaste en mobiele nummers. De kosten voor het bellen naar betaalde (service)nummers en internationale gesprekken zijn niet inbegrepen in het vaste bedrag per maand. Deze propositie is gebaseerd op het gemiddelde verbruik van de vaste telefoniedienst door jou als klant.

VoIPMeister Compleet is voorts bedoeld voor normaal, eigen gebruik door jou als klant, waarbij er een Fair Use Policy geldt van vijfhonderd minuten per Gebruiker per maand. Bedrijfsmatig gebruik van de dienst is alleen toegestaan in overeenstemming met jouw reguliere bedrijfsactiviteiten.

Gebruik door bedrijven van wie de bedrijfsuitoefening is gericht op telefonische dienstverlening aan derden, waaronder belhuizen of callcenters, is niet toegestaan. Het is dus ook niet toegestaan derden meer dan incidenteel of tegen betaling gebruik te laten maken van de dienst of de dienst op enige andere wijze te weder verkopen.

Als sprake is van belgedrag dat naar objectieve omstandigheden moet worden aangemerkt als onredelijk gebruik, buitensporig gebruik of misbruik, kan VoIPMeister extra kosten in rekening brengen en/of de dienstverlening (gedeeltelijk) buiten gebruik stellen of de overeenkomst eenzijdig beëindigen. VoIPMeister zal u hier na (gedeeltelijke) buitengebruikstelling of beëindiging over informeren. Uiteraard blijven de gemaakte belkosten verschuldigd.

Van misbruik is in ieder geval sprake indien (de gevolgen van) het gebruik van de dienst redelijkerwijs niet kan worden aangemerkt als normaal, eigen gebruik of wanneer dat gebruik in strijd is met de wet of met de maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen. Wanneer grote aantallen korte gesprekken, al dan niet gelijktijdig, plaatsvinden of in elk ander geval als het gebruik het gevolg heeft dat het netwerk of systemen van VoIPMeister of derden daarvan hinder ondervinden, is er eveneens sprake van misbruik. VoIPMeister kan maatregelen nemen ter beperking of voorkoming van (mogelijk) misbruik.